People

Secretary of the party committee:

The deputy secretary:

Wu Jiamin


Wang Xiping

He Ya     

Wu Jiannong


The president:

 The vice president:

Cheng Yudong


Wang Xiping

Li Jiale